bog-forside.gif-for-web-normal


Jeg elsker min skole
En introduktion til de første klasser i en Rudolf Steinerskole
af Christina Helen Kirstinesgaard

Den lille bog på ca. 45 sider er resultatet af et samarbejde med forældre og lærere ved Rudolf Steinerskolen i Vordingborg. Forfatteren siger bl.a. i forordet:

”Jeg har med stor ydmyghed givet mig selv den opgave at samle trådene og give indholdet et personligt præg. Med stor tak til alle hjælperne håber jeg denne bog kan være med til at gøre en forskel og inspirere nye forældre til en god oplevelse, når deres børn begynder på en Rudolf Steinerskole, eller at den vil kunne supplere til med overvejelserne af børnenes skolevalg.”

Der er blevet udgivet en hel del litteratur om Steinerskolen gennem årene, som for det meste er blevet skrevet og udgivet af lærere. Denne lille bog adskiller sig fra andre i det, den er skrevet af en forælder, som måske bedre forstår de spørgsmål og overvejelser, man som forældre måtte have om sit barns evt. skolegang i en Steinerskole. Det er bogens hovedbudskab. Og hun kommer meget vidt omkring i belysningen af disse spørgsmål.

Bogen starter helt fra bunden i behandlingen af egne overvejelser såsom: Afstanden mellem bopæl og skole? Lærer de nok på en Rudolf Steinerskole? Muligheder for at komme videre på f.eks. universitetet efter endt skolegang? Disse spørgsmål bliver besvaret kortfattet og temmelig præcist. Emner som den første skoledag, skoleskemaet, den første regne- og læseundervisning og fremmedsprogsundervisning musik, eurytmi og andre kunstneriske områder bliver beskrevet på en meget levende måde. Der bliver bl.a. lagt vægt på betydningen af, at børnene virkelig får lov til at opleve de forskellige årstider, som bliver beskrevet meget varmt og inderligt.
Bogen er rig på farverige illustrationer ledsaget af velvalgte, prægnante citater fra Rudolf Steiners foredrag om pædagogik.

Bogen ”Jeg elsker min skole” leder også tanken hen på et citat af Grundtvig:
"Thi den har ikke levet som klog på det er blevet som han først ej havde kjær".
Det er en dyb pædagogisk visdom Grundtvig bringer til udtryk i denne sætning. Eller hvis barnet selv kunne formulere det, ville det måske sige: ”Hvis ikke jeg synes verden er god og smuk – hvorfor skulle jeg så interessere mig for den?”
At børnene skal lære at læse, skrive og regne er hævet over enhver diskussion, men hvordan man udvikler disse og andre færdigheder er af afgørende betydning for, hvorledes man selv vil være i stand til at tilegne sig nye færdigheder gennem resten af livet.

Det er interessant, at denne bog kommer netop lige nu, for den strider stik imod de indgreb, regeringen er i gang med i Danmark for tiden. Lige fra børnehaven gennem skoleforløbet og videre går bestræbelserne ud på at ”speede” barndommen op. Det altoverskyggende motiv bag disse indgreb er spørgsmålet: hvad skal vi leve af i fremtiden? - mens spørgsmålet, hvad skal vi leve for? - drukner i en merkantilistisk fortolkning af livets mening. Det moderne samfund vil gerne have tal på alt, så det kan måles og kontrolleres, men dermed er barndommen også i fare for at blive instrumentaliseret, hvis den ikke allerede er blevet det mange steder. ”Jeg elsker min skole” peger på, at der findes andre og bedre veje.
Selv om bogen har sit udspring i Rudolf Steinerskolen i Vordingborg, har den en objektiv relevans for de første skoleår i andre steinerskoler. Hver skole har sit specielle præg, men eksemplerne i bogen illustrerer på en fin måde de bestræbelser i steinerskolerne, der går ud på, at stoffet i undervisningen ikke er et mål i sig selv men et kunstnerisk middel til udvikling af det unge menneske gennem æstetisk oplevelse af og indlevelse i verden omkring os.
Per Rønnow

Jeg elsker min skole, 45 sider, 80 Kr., Forlaget Potentiana,
www.potentiana.dk potentiana@mail.dk